ماندگاری خزه‌های تثبیت‌شده افراماس با توجه به کیفیت متریال مصرفی در تولید ۱۰سال و گیاهان تثبیت شده تا ۳سال است.