خیر خزه های تثبیت‌شده همیشه طراوت و تازگی خود را حفظ کرده و‌ همیشه سبز و شاداب و جاودان باقی می مانند.