• (Biophilic) بایوفیلیک(Biophilic)یک اصطلاح کلی برای گرایش ذاتی انسان برای پیوند با طبیعت […]

    Continue reading