• (Biophilic) بایوفیلیک(Biophilic)یک اصطلاح کلی برای گرایش ذاتی انسان برای پیوند با طبیعت […]

    Continue reading
  • زیست گرایی یا بایوفیلیک واژه ای است که به تازگی وارد حوزه […]

    Continue reading