• دراین پروژه از سبکی منحصر به فرد استفاده کردیم. ابتدا حجم سازی های منظم و منحنی وار را ایجاد کرده و سپس خزه های تثبیت شده را روی آن دیزاین کردیم این پروژه یکی از پر چالش و خاص ترین پروژه های افراماس است.

    Continue reading